výrobcovia
počítadlo prístupov
online: 0
dnes: 11
týždeň: 47
celkom: 125080

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY /V.O.P./ INTERNETOVÉHO OBCHODU /E-SHOPU/

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva, povinnosti a obchodné vzťahy, ktoré vznikajú medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe objednávky tovaru zo strany Kupujúceho, vystavenej cez internetový obchod www.difan.eu prevádzkovaný Predávajúcim. Kupujúcim môže byť každá fyzická a právnická osoba za predpokladu, že sa bude riadiť týmito Obchodnými podmienkami. Internetový obchod www.difan.eu, ktorého Prevádzkovateľom je spoločnosť difan s.r.o. so sídlom Marka Čulena 28, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO : 47 610 352 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel : Sro, vložka číslo : 29923/P, slúži na objednávanie tovaru a služieb prezentovaných na jeho internetových stránkach. Objednávka predstavuje kúpnu zmluvu, ktorá sa uzatvára na diaľku a na základe ktorej sa realizuje obchod medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetových stránkach www.difan.eu a vzťahujú sa na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniknuté po ich zverejnení. Všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim - spotrebiteľom výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ako aj ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov. Všetky fotky, logo, banery a tabuľky s výpočtami sú majetkom difan s.r.o.. Každé kopírovanie, prípadne zneužitie týcho materiálov môže mať trestno právne následky.

 

2. OBJEDNÁVKA TOVARU

Predmetom objednávky môže byť služba alebo tovar umiestnený na internetovom obchode Predávajúceho. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky prostredníctvom internetových stránok www.difan.eu, alebo elektronickou poštou, prípadne písomnou objednávkou doručenou na adresu Predávajúceho potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal, v plnom rozsahu im rozumie, súhlasí s nimi a súhlasí s tým, že sa tieto Všeobecné obchodné podmienky vzťahujú na všetky kúpne zmluvy uzavreté medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov. Objednávka musí obsahovať tieto podstatné údaje, informácie o Kupujúcom : meno, priezvisko, obchodný názov, adresa sídla, fakturačná adresa, dodacia adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mailová adresa, telefonický kontakt, zoznam a množstvo objednaného tovaru a služieb prezentovaných a určených na predaj na www.difan.eu, celková cena tovaru a služieb, platobné podmienky ktoré ponúka Predávajúci v rámci Dodacích a platobných podmienok, ktoré sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. Odoslaním objednávky formálne a vecne správnej vzniká medzi Predávajúcim a Kupujúcim Kúpna zmluva. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky informatívnym emailom /prípadne telefonicky/ na emailovú adresu ktorú zadal Kupujúci v objednávke. Ceny na prevádzke môžu byť rozdielne od cien na e-shope. Všetky prebiehajúce akcie na stránke www.difan.eu platia do vypredania zásob. Dostupnosti tovaru na stránkach www.difan.eu sú nasledovné :

"skladom" - tovar máme skladom a expedujeme ho po prijatí objednávky

"dodanie 3 - 10 dní" - tovar je skladom u nášho dodávateľa

"dočasne nedostupné" -  výrobca, dodávateľ má danný tovar v ponuke, no zisťujeme jeho dostupnosť. V prípade objednávky dostanete od nás e-mailom približný dodací termím.

Stav zásob na e-shope aktualizujeme priebežne.

 

3. STORNO OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môže kupujúci bezplatne stornovať do 24 hodín od jej odoslania a to telefonicky na číslo 0944 645 005, alebo e-mailom na difan@difan.eu V prípade stornovania objednávky predávajúci nebude účtovať žiadne poplatky súvisiace so stornom objednávky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, budú finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho do 10 pracovných dní, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

 

4. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci má v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji právo odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 7 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru. Za odstúpenie Kupujúceho od kúpnej zmluvy sa považuje odoslanie písomného odstúpenia spolu s predmetným tovarom Predávajúcemu v lehote do 7 pracovných dní. V písomnom odstúpení od zmluvy je zároveň uvedené číslo bankového účtu Kupujúceho vo formáte : číslo účtu, IBAN, BIC /SWIFT/. Kupujúci v prípade odstúpenia od zmluvy doručí tovar na vlastné náklady Predávajúcemu, a to osobne alebo ako doporučenú a poistenú poštovú zásielku na adresu Predávajúceho. Tovar zaslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý. Tovar, vrátený pri odstúpení zmluvy, musí byť v pôvodnom stave, v pôvodnom obale, nepoškodený, neopotrebovaný a nesmie vykazovať žiadne známky používania. V takomto prípade Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do15 pracovných dní od prevzatia tovaru prevodom na bankový účet Kupujúceho. Pokiaľ bude Kupujúcim vrátený tovar poškodený, opotrebovaný alebo bude vykazovať známky používania, vzniká Predávajúcemu právo na náhradu primeranej škody. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. V prípade, že kupujúci odstúpy od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar zo zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť, zníženú v súlade z ust. § 475 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovarru do pôvodného stavu v zákonnej lehote 15 dní. V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú : a) poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

5. DODACIE PODMIENKY

Lehota doručenia objednávky závisí od dostupnosti tovaru na sklade, zvyčajne maximálne do 30 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. Predávajúci zasiela tovar na území Slovenskej republiky na dobierku, prostredníctvom kuriérskej služby GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o..

Všetky balíky sú prelepené lepiacou páskou. Poškodenie lepiacej pásky môže znamenať neoprávnené vniknutie do balíka. Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať obal a obsah zásielky. V prípade, že je obal alebo obsah zásielky poškodený, neúplný je Kupujúci povinný takúto skutočnosť zapísať do preberacieho protokolu kuriérskej spoločnosti GLS a následne bez zbytočného odkladu oznámiť Predávajúcemu. V opačnom prípade nebudú dodatočné reklamácie akceptované. Okamihom prevzatia dodaného tovaru prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na Kupujúceho. Súčasťou dodávky tovaru je faktúra vystavená Predávajúcim.  Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až celkovým zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného Predávajúcim. Cena dopravy je stanovená na 3,90,- EUR vrátane DPH po celom území Slovenskej republiky. / cena dopravy môže byť znížená alebo zvýšená / Pri atypickej doprave riešime cenu s Kupujúcim individuálne. Cena dobierky je stanovená na 0,- EUR.

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Záruka na tovar je od 24 do 60 mesiacov /podľa typu výrobku/. Do úplného zaplatenia celkovej ceny tejto faktúry, zostáva tovar majetkom firmy difan s.r.o. Vprípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať 0,1% za každý omeškaný deň. Spotrebiteľ, ak nakupoval cez internetový obchod "www.difan.eu" je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z.. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať odborným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom obchode" a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi tovar zo zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti dodávateľ spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť, zníženú v súlade z ust. § 457 Občianskeho zákoníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v zákonnej lehote 30 dní. V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú : a) poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. V cene produktov, na ktoré sa to vzťahuje je zahrnutý recyklačný poplatok podľa zákona 386/2009 Z.z.. Na položky, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 264/1999 Z.z., bolo vydané prehlásenie o zhode, prípadne uistenie o vydaní prehlásenia o zhode.

 

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platby sa vykonávajú v EUR. Ceny uvedené na internetovej stránke sú uvedené bez DPH aj vrátane DPH a sú platné v okamžiku objednania. Kupujúci má možnosť zaplatiť za tovar priamo kuriérovi pri preberaní zásielky. K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy. 

Faktúra v elektronickej forme je podľa §32 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 z.Z. právoplatným daňovým dokladom a bude na základe vyžiadania zákazníka zaslaná na zákaznícky e-mail. E-shop www.difan.eu neručí za nedoručenie elektronickej formy faktúry v prípade, že zákaznícka e-mailová  adresa je nefunkčná alebo neplatná. Kupujúci vyjadruje súhlasu s tým, že v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o DPH“/ súhlasí so zasielaním elektronických faktúr od spoločnosti difan s.r.o., a súčasne potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami ich zasielania.

 

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK A PODMIENKY E-SHOPU - neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

Predávajúci poskytuje na tovar zákonnú záručnú dobu v zmysle zákona 40/1964 Zb Občiansky zákonník 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedená dlhšia alebo kratšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Faktúra slúži zároveň ako záručný list. Záruka sa nevzťahuje na závady tovaru spôsobené jeho používaním v rozpore s účelom používania, alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a / alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia /vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie/ mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru. Je potrebné rozlišovať medzi zárukou a životnosťou niektorých výrobkov. Kupujúci v prípade reklamácie doručí tovar spolu s popisom zistených vád a kópiou faktúry osobne, alebo ako doporučenú a poistenú poštovú zásielku na adresu Predávajúceho, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Reklamovaný tovar zasielať na adresu : difan s.r.o., Marka Čulena 28, 080 01 Prešov, telefón : 0944 645 005, e-mail : difan@difan.eu. Tovar zaslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý. Predávajúci sa zaväzuje posúdiť a vyriešiť reklamáciu najneskôr v zákonnej lehote 30 dní od prevzatia reklamácie. Pokiaľ bude reklamácia uznaná ako oprávnená bude tovar opravený alebo vymenený a doručený späť Kupujúcemu. Kupujúci potvrdzuje odoslaním objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s nimi súhlasí. Okamihom odoslania objednávky Predávajúcemu sa Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok stávajú pre Kupujúceho záväznými. Orgán dozoru je Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor výkonu ochrany spotrebiteľa a dozoru, telefón : 051/7721597, fax : 051/7721596.

 

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré Kupujúci poskytne Predávajúcemu, budú spracované, zhromažďované a uchovávané iba za účelom riadneho plnenia objednávky a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 2016/697 z 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci od Kupujúceho získava nasledovné osobné údaje : titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach. Ak Kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, súhlasil výslovne a bezvýhradne so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu. Svoj súhlas môže Kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracovaním osobných údajov, pričom tieto po doručení Odvolania okamžite blokujeme alebo likvidujeme, a z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely. Kupujúci vystavením objednávky súhlasí výslovne a bezvýhradne so spracovaním a uchovávaním jeho osobných údajov, má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo ich aktualizácie a právo kedykoľvek tento súhlas písomne odvolať. Predávajúci prehlasuje, že získané osobné údaje neposkytne tretej osobe, pokiaľ to nie je nevyhnutné pre činnosti spojené s distribúciou tovaru a úhrady za tovar. Kupujúci tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Predávajúcemu na adresu difan@difan.eu. Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje Kupujúci dobrovoľne. Kupujúci nie je oprávnený odvolať súhlas skôr ako bude splnený účel spracovania a poskytnutia osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany Predávajúceho informovaný o skutočnostiach uvedených v § 13 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a rovnako bol poučený o svojich právach vyplývajúcich z § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Všetky osobné údaje Kupujúcich sú zabezpečené proti zneužitiu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady o ochrane osobných údajov GDPR /The General Data Protection Regulation/ č. 2016/679 z 25.05.2018.

 

9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIA SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu : difan@difan.eu
Spotrebiteľ /Kupujúci/ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť Spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Spotrebiteľ má právo na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov podať návrh na začatie alternatívneho /mimosúdneho/ riešenia sporu.
Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete tu : http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov
Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
Formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK 
Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

10. COOKIES

Cieľom spoločnosti difan s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.difan.eu je aby používateľská skúsenosť a interakcia s internetovým obchodom bola čo najviac informatívna, relevantná a nápomocná. Jedným zo spôsobov ako to dosiahnuť, je používať tzv.cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo Vašom prehliadači. Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť tu : https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
Nižšie si môžete prečítať viac o cookies používaných prostredníctvom internetového obchodu www.difan.eu a o účeloch na ktoré sa využívajú. Ide o vyhlásenie o ochrane osobných údajov a nami používaných cookies, nie o zmluvu alebo dohodu.


1. Využite súborov cookies

Súbory cookies využívame napr. na :

- správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku
- zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať
- čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách
- zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem
Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity /tzv. „cookie tretích strán“/. Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nemožno identifikovať.


2. Rozdelenie súborov cookies

Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „sessioncookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobé, tzv. „persistentcookie“, zostávajú uložené vo Vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite. /čas ponechania súborov cookie vo Vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača/
Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na :

- analytické - ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú
- konverzné - ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
- trackingové /sledovacie/ -  ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
- remarketingové - ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie
- esenciálne - ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu


3. Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou Vášho internetového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na Vami vybrané typy.
Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov :
Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1
Firefox : https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Exproler : https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Android : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1
Máte možnosť podľa Vášho želania cookies kontrolovať alebo vymazať. Máte možnosť vymazať všetky cookies, ktoré sa už nachádzajú vo Vašom počítači a môžete nastaviť väčšinu prehliadačov tak, aby ich neukladali. Ale, v takom prípade, budete pravdepodobne musieť pri každej návšteve stránky manuálne nastavovať niektoré užívateľské nastavenia, niektoré služby a funkcionality nemusia byť funkčné.

 

4. Zmeny pravidiel

Spoločnosť difan s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.difan.eu si vyhradzuje právo meniť Pravidlá používania súborov cookies podľa potreby. Z tohto dôvodu Vám odporúčame tieto pravidlá pravidelne sledovať.

 

5. Kontaktuje nás
V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto pravidiel pre použitie súborov cookies, nás neváhajte kontaktovať na našej adrese alebo zákazníckej linke :

difan s.r.o., Marka Čulena 28, 080 01 Prešov
Zákaznícka linka: 0944 645 005
e-mail: difan@difan.eu

 

Tieto VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 2014 - 2023

X

Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať. Nesúhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope (zobrazí sa prázdna stránka).

SÚHLASÍM
NESÚHLASÍM